咒语原文:

 
南无佛陀。南无达摩。南无僧伽。

南无室利。摩诃提鼻耶。怛你也他。

波利富楼那。遮利三曼陀。达舍尼。

摩诃毗诃罗伽帝。三曼陀。

毗尼伽帝。摩诃迦利野。

波祢。波啰。波祢。萨利嚩栗他。

三曼陀。修钵犂帝。富隶那。阿利那。

达摩帝。摩诃毗鼓毕帝。摩诃弥勒帝。

娄簸僧祗帝。醯帝簁。僧祗醯帝。

三曼陀。阿他阿[少/免]。婆罗尼。

大吉祥天女咒注音:

nā mó fó tuó。nā mó dá mó,nā mó sēng qié。

nā mó shì lì。mó hē tí bí yě。dá nǐ yě tuō。

bō lì fù lóu nuó。zhē lì sān màn tuó。dá shě ní。

mó hē pí hē luó qié dì。sān màn tuó。

pí ní qié dì。mó hē jiā lì yě。

bō nǐ。bō là。bō nǐ。sà lì wā lì tuō。

sān màn tuó。xiū bō lí dì。fù lì nuó。ā lì nuó。

dá mó dì。mó hē pí gǔ bì dì。mó hē mí lè dì。

lóu bǒ sēng qí dì。xī dì xǐ。sēng qí xī dì。

sān màn tuó。ā tuō ā nóu。pó luó ní。

发音注解:

南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《密宗秘法·特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。另外,还有全读去声的。

怛你也他:“怛”读(dá答),“他”古音读(tuō托)。

波利富楼那:“那”读成(nuó古音“娜”)。以下“那”也应按此发音。

毗:发音为(pí皮)。

伽:读(qié茄)。

迦:读作(jiā加)。

祢:读作(nǐ你)属于古音,而今音为(mí迷)。

啰:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。

萨利嚩栗他:此句中“嚩”,应读读音(wā蛙),也有的地区读(wá娃)。类似“娑嚩诃”句中的“嚩”才读作(pó婆)。

簸:读成(bǒ跛)。

祗:发音为(qí奇)。

醯:读(xī西)。

簁:读为(xǐ喜),为古音,今无此音。另读(shī师)、(shāi筛)。

[少/免]:古音皆读为(nóu),见《康熙字典》、《中华大字典》、《辞海》。
 

大吉祥天女简介

大吉祥天女,又名『功德天』,她是除了财神以外,专门赐予『财富、吉祥』的重要天神之一。其虽为『天女』但却有『初地菩萨』的证量,为度众生,而现『天女』形。大吉祥天女咒是《早晚课诵集》中十小咒之一。此咒出自于《金光明经》。这是善天女说的咒语。善天女也叫大吉祥天女。念诵此咒语,可以使修行者克服经济上的困难,并能早成正果.

大吉祥天女功德简介

此咒的功德,使念佛忏悔,发愿回向的人,不会分散道心,早日修成,金光明三昧,破“烦恼障”、“业障”和“报障”速登菩提。

下面功德介绍摘录于《佛说大吉祥天女十二名号经》:

如是我闻。一时薄伽梵。在安乐世界。尔时观自在菩萨。来诣佛所头面礼佛足退坐一面。尔时大吉祥天女菩萨摩诃萨。亦往佛所稽首佛足退坐一面尔时世尊。为欲利益薄福贫穷诸有情故。见吉祥天女。告观自在菩萨言。若有苾刍苾刍尼近事男近事女。及彼一切有情之类。知此大吉祥天女十二名号。受持读诵修习供养为他宣说。能除一切贫穷业障。获得丰饶财宝富贵。……佛言汝当善听。今为汝说所谓“吉庆”、“吉祥”、“莲华”、“严饰”、“具财”、“白色”、“大名称”、“大光曜”、“施食者”、“施饮者”、“宝光”、“大吉”是十二名号。汝当受持。……此大吉祥陀罗尼及十二名号。能除贫穷一切不祥。所有愿求。皆得圆满。若能昼夜三时读诵此经。每时三遍。或常受持不间。作饶益心随力虔诚供养大吉祥天女菩萨。速获一切财宝丰乐吉祥。

大吉祥天女品第十六

尔时大吉祥天女。即从座起前礼佛足。合掌恭敬。白佛言。世尊。我若见有苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦。受持读诵为人解说是金光明最胜王经者。我当专心恭敬。供养此等法师。所谓饮食衣服。卧具医药。及余一切所须资具。皆令圆满。无有乏少。若昼若夜。于此经王所有句义。观察思量。安乐而住。令此经典于赡部洲广行流布。为彼有情已于无量百千佛所种善根者。常使得闻不速隐没。复于无量百千亿劫。当受人天种种胜乐。常得丰稔。永除饥馑。一切有情恒受安乐。亦得值遇诸佛世尊。于未来世。速证无上大菩提果。永绝三涂轮回苦难。世尊。我念过去有琉璃金山宝花光照吉祥功德海如来应正等觉十号具足。我于彼所。种诸善根。由彼如来慈悲愍念威神力故。令我今日随所念处。随所视方随所至国。能令无量百千万亿众生受诸快乐。乃至所须衣服饮食资生之具。金银琉璃车磲玛瑙珊瑚虎珀真珠等宝。悉令充足。若复有人。至心读诵是金光明最胜王经。亦当日日烧众名香。及诸妙花。为我供养彼琉璃金山宝花光照吉祥功德海如来应正等觉。复当每日于三时中称念我名。别以香花及诸美食供养于我。亦常听受此妙经王得如是福。而说颂曰。

由能如是持经故 自身眷属离诸衰

所须衣食无乏时 威光寿命难穷尽

能令地味常增长 诸天降雨随时节

令诸天众咸欢悦 及以园林谷果神

丛林果树并滋荣 所有苗稼咸成就

欲求珍财皆满愿 随所念者遂其心

佛告大吉祥天女。善哉善哉。汝能如是忆念昔因。报恩供养。利益安乐无边众生。流布是经。功德无尽。

大吉祥天女增长财物品第十七

尔时大吉祥天女。复白佛言。世尊。北方薜室罗末拏天王城名有财。去城不远有园名曰妙华福光。中有胜殿。七宝所成。世尊。我常住彼。若复有人。欲求五谷日日增多。仓库盈溢者。应当发起敬信之心。净治一室。瞿摩涂地。应画我像。种种璎珞周匝庄严。当洗浴身着净衣服。涂以名香。入净室内。发心为我每日三时。称彼佛名及此经名号。而申礼敬。南谟琉璃金山宝花光照吉祥功德海如来。持诸香花及以种种甘美饮食。至心奉献。亦以香花及诸饮食供养我像。复持饮食。散掷余方。施诸神等。实言邀请大吉祥天。发所求愿。若如所言是不虚者。于我所请勿令空尔。于时吉祥天女。知是事已便生愍念。令其宅中财谷增长。即当诵咒请召于我。先称佛名及菩萨名字。一心敬礼。

南谟一切十方三世诸佛 南谟宝髻佛 南谟无垢光明宝幢佛 南谟金幢光佛 南谟百金光藏佛 南谟金盖宝积佛 南谟金花光幢佛 南谟大灯光佛 南谟大宝幢佛 南谟东方不动佛 南谟南方宝幢佛 南谟西方无量寿佛 南谟北方天鼓音王佛 南谟妙幢菩萨 南谟金光菩萨 南谟金藏菩萨 南谟常啼菩萨 南谟法上菩萨 南谟善安菩萨。

敬礼如是佛菩萨已。次当诵咒请召我大吉祥天女。由此咒力。所求之事皆得成就。即说咒曰。

南谟室唎莫诃天女 怛侄他 钵唎脯哷拏折囇 三曼[多*页] 达喇设泥(去声下皆同尔)莫诃毗诃啰揭谛 三曼哆毗昙末泥 莫诃迦哩也 钵喇底瑟侘钵泥 萨婆頞 他娑弹泥 苏钵喇底晡囇 [序-予+阿]耶娜达摩多莫诃毗俱比谛 莫诃迷咄噜 邬波僧呬羝 莫诃颉唎使 苏僧近(入声)哩呬羝 三曼多頞他 阿奴波喇泥 莎诃。

世尊。若人诵持如是神咒请召我时。我闻请已即至其所令愿得遂。世尊。是灌顶法句。定成就句。真实之句。无虚诳句。是平等行。于诸众生是正善根。若有受持读诵咒者。应七日七夜受八支戒。于晨朝时先嚼齿木净澡漱已。及于晡后香花供养一切诸佛。自陈其罪。当为己身及诸含识回向发愿。令所悕求速得成就。净治一室。或在空闲阿兰若处。瞿摩为坛。烧栴檀香。而为供养。置一胜座。幡盖庄严。以诸名花。布列坛内。应当至心诵持前咒悕望我至。我于尔时。即便护念观察是人。来入其室。就座而坐。受其供养。从是以后。当令彼人于睡梦中。得见于我。随所求事。以实告知。若聚落空泽及僧住处。随所求者。皆令圆满。金银财宝牛羊谷麦饮食衣服。皆得随心受诸快乐。既得如是胜妙果报。当以上分供养三宝。及施于我广修法会。设诸饮食布列香花。既供养已所有供养。货之取直复为供养我当终身常住于此。拥护是人令无阙乏。随所悕求悉皆称意。亦当时时给济贫乏。不应悭惜独为己身。常读是经供养不绝。当以此福普施一切回向菩提。愿出生死速得解脱。

尔时世尊赞言。善哉吉祥天女。汝能如是流布此经。不可思议。自他具益。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。